top of page
  • Skribentens bildAlvar Nurre Nyrén

Det teoretiskt omöjliga

Uppdaterat: 11 dec. 2021Många blir provocerade av att inte alla håller med "den samlade vetenskapen" ang. hotet från CO2 och mänskliga utsläpp. Det är inte konstigt egentligen, när tom "vetenskapsmän", mera sällan klimatforskare, gör samma tankevurpor avsiktligt eller oavsiktligt.


Jag är mycket kritisk till såväl den s.k. vetenskapen, journalister, politiker, och alla de som drar slutsatser och återger argument i dagens klimatdebatt. T.o.m. stora delar av vetenskapen som är kritiska till klimatmodeller och klimatpropaganda. Varför? Jo, för att man diskuterar detaljer i redan förkastad vetenskap.


Vilken studerande elev som helst med minsta kunskap om statistik skulle med fakta på bordet kunna dra samma slutsatser som jag gör. Eller de mest lärda matematiker och alla inom modern vetenskap. Under förutsättning att man utgår från fakta och tillämpar vedertagen syn på vetenskap. Jag påstår helt fräckt att de (påstådda) 97-99% av forskarna har fel och att det är enkelt att bevisa detta. Med fakta. Ingen har så vitt jag vet kunnat motsäga dessa fakta och just för att de är så enkla och tydliga är det nog inte så många som försökt heller. Med vetenskapliga belägg och enligt vetenskaplig praxis. Och jag tror mig veta den dominerande orsaken, vid sidan av förfalskade data, till att man påstår annat. (se nedan)


Observera att jag inte påstår att jag vet orsakerna till klimatvariationerna utan att det jag faktiskt "vet" är att människans inverkan på klimatets variationer i vetenskaplig mening är försumbar och näst intill obefintlig. För att fakta säger så. Inte modeller och gissningar.


Jag har berört detta tidigare men skall försöka åskådliggöra det ännu tydligare. Jag skall dessutom göra det "i fel ordning", dvs de sammanfattande delarna först och detaljer i underlaget därunder. För att de som ej orkar läsa allt inte skall missa det viktigaste.


Sammanfattning


- Det är omöjligt att med vetenskaplig grund påstå att människan påverkat klimatets utveckling mätbart. Detta saknar grund enligt vedertagen praxis för vetenskapliga studier. Tvärtom är dessa antaganden bevisade som osanna enl samma praxis.


- Det är i matematisk mening teoretiskt omöjligt påstående och därför falskt.


- Det saknas historiskt underlag av uppmätta data som visar att klimatet påverkas mätbart av mänskliga aktiviteter. Det finns således ingen överensstämmelse mellan mätdata och utvecklingen av CO2-halter i atmosfären i vetenskaplig mening.


- Det forskningen borde inriktas på enligt min mening är vilka faktorer som styr klimatet och hur man skall förhålla sig till ev. skadliga konsekvenser av ev. varmare eller kallare klimat, och ej det som FN/IPCC ger som uppdrag, d.v.s. att avgöra hur människans beteenden påverkat och kommer att påverka klimatet. Seriös vetenskap anger inte orsak som startpunkt för forskning innan man utrett inverkande faktorer och samband. Och man slutar inte validera vetenskap för att någon bestämmer detta centralt.Grunder


Det finns framför allt två faktorer som används för att visa på klimatvariationer.

- Det ena är havsnivåernas utveckling.

- Det andra är temperaturens utveckling mätt under lång tid över större områden.


Havsnivåer


De flesta havsforskare, ex professor Anna Wåhlin och professor Nils-Axel Mörner hävdar att havsnivåerna agerar som de gjort ca de senaste 10000 åren,

https://issuu.com/universityofgothenburg/docs/gu-journalen1-2019/16?fbclid=IwAR10napzX_LhRLI5ujZ_lgVzItfp3EyWVnYNqO8QHEzXWAim5vg1cd8RBAo

dvs stadigt och mycket sakta ökande, enl satelliter ca 2,5-4,5 mm/år, enl mätstationer ca 0-2 mm/år. Det finns helt enkelt inga spår av påverkan från människan de senaste 120 åren, eller längre, i form av förändrat beteende.


Mätstationen i Malmö, Karlskrona och Göteborg är bra exempel eftersom landhöjningen är tydligt identifierbar, via ex SMHI, på dessa ställen. Övriga delar av landet har betydligt större och ökande landhöjning norrut, så sjunkande havsnivåer är en besvärande faktor på de flesta ställen. Karlskrona och Göteborg har ca 1,5 resp. 3 mm/år landhöjning vilket ger anledning till dessa bilder (inkl medelvärde för Karlskrona):


Och för Malmö är landhöjningen ca 0.0 mm/år och här är bilden för dessa mätdata. Således ca noll tillväxt i havsnivåutvecklingen under dessa ca 80-130 åren.


Så ser det ut också för världen i stort vad gäller mätdata för lokala platser. Ingen förändring i utvecklingen lokalt eller globalt, vare sig ökande eller minskande, sett över längre tid.

Och många exempel finns att se via nätet på fotografier från platser i ex New York, Sydney och på många andra ställen som ser exakt likadana ut idag som i början på 1900-talet vad gäller havsytans nivå.


Temperaturutveckling


Nu hävdar några att havsnivåer är tröga och eftersläpande i sitt uppträdande mht temperaturutvecklingen under lång tid, många decennier, d.v.s. det vi kallar för klimat.

Går man då över till temperaturmätningar finns olika uppfattningar om både kortsiktiga och långsiktiga data faktiskt. Det kan bero på flera saker, men en viktig orsak är det i vissa avseenden bristfälliga faktaunderlag historiskt som finns ang. temperaturmätningar globalt (se nedan) där stora delar av världen har mycket ringa eller helt saknar historiskt uppmätta mätdata.

De temperaturkurvor som cirkulerar är i stora stycken inte "faktabaserade" (uppmätta) utan uppskattade. Chockerande? Ja, men sant. (se nedan). Mer än 90% av alla historiska börsdata globalt är uppskattade värden. Det lämnar naturligtvis rum för både osäkerhet och godtycke och är sannolikt en viktig faktor till varför tom vetenskapsfolk tar vissa underlag som sanning och varför det i flera fall lockat mindre seriös vetenskap att "justera" data så det passar teorierna, vilket bevisligen också förekommit (se bl.a. "Climate Gate", nedan)


Svenske professor em. Wibjörn Karlén är en av flera som påpekat en stor del av dessa "godtyckliga justeringar", milt uttryckt, helt utan förklaringar i mätdata från ex. amerikanska NOAA. (nedan)


Sverige har (tack och lov) ett av de bättre underlagen vad avser avlästa temperaturer historiskt och SMHI/SVT visade en sammanställning över 36 stationer sedan ca år 1900 i rapport i mars 2018. Finns på:

https://www.youtube.com/watch?v=zRso2J-0U8o


Kurvan i detta urval för 36 stationer ser ut så här enl inslaget:


Om någon skulle tveka eller förledas av kommentarerna i SVT inslag, utan att förstå statistik, vill jag ändå förtydliga:


Trots enorm och accelererande ökning av koldioxidhalt i atmosfären (nedan) under senaste ca 70 åren har vare sig takten, topparnas höjd ökat nämnvärt i senare intervall, jmf mot tidigare intervall inom denna studerade period. Tidigare intervall med försumbara utsläpp av koldioxid från mänskligt håll. Därtill en utplaning efter ca år 2000.

Två mycket likartade perioder av uppvärmning på vardera ca 20 år under radikalt olika förhållanden mht CO2.

Temperaturökningen från början av 1900-talet fram till ca 1940 är ca 1,0 (en) grad. Temperaturökningen från ca 1940 till idag är ca 0,2 grader Celsius!


Ett lokalt exempel från Uppsala 1722-1999 från en insändare i UNT av prof Wibjörn Karlén från 2014:

https://unt.se/asikt/debatt/vetenskapen-har-gatt-framat-3286092.aspx


Men Sveriges temperaturdata bleknar i jämförelse med de som finns i USA, som har både fyllig och lång statistik för i stort sett hela sitt territorium.

En sammanställning av medelvärden från samtliga USA´s mätstationer enl länk nedan ger följande bild (se vidare nedan):


Ingen markant trend och den tendens som som möjligen finns visar något negativ utveckling (-0.4 deg C) och precis som för temperaturdata från SMHI raderar dessa data på en grisblink ut alla tvivel vad avser temperaturutvecklingen och dess kopplingar till CO2- ökningar sedan 1900-talets början som ser ut så här: (Och då har jag ändå inte berört att mänsklig tillförsel av CO2 står för ca 1-5% av den totala ökningen, beroende på vem man frågar. Resterande står naturen själv för, liksom den kommer att stå för motsvarande minskning vid ev. kallare klimatutvecklingar många forskare tror skall inträffa.)


https://wgpqqror.homepage.t-online.de/usa.html


Enl sammanställning från Tony Heller (geolog och faktagranskare från USA) kan samma databas ses så här, dvs en ännu mera "motsägande" negativ trend efter ca 1935:Så här ser det ut i verklighetens Australien enl officiell statistik. Inte alarmerande heller:

https://wgpqqror.homepage.t-online.de/aus.htmlOch i vårt grannland Norge kan man visa ex dessa data, från Tromsö, enl officiell statistik (NMI- Norsk meteorologisk institutt):


Ännu ett exempel, från Indien (https://wattsupwiththat.com/2020/06/25/new-climate-assessment-suggests-no-dangerous-warming/):


Termometrar, under lång tid placerade på samma ställe, ljuger sällan och är i många avseenden mera tillförlitliga än ex satelliter för att mäta temperaturen vid markytan lokalt, men gör det således bara just där och då, och inte högre upp i atmosfären mm.

Även termometrar har sina brister, ex då de måste bytas ut, men den största felfaktorn består i en varmare omgivning lokalt, ex genom tillkommande bebyggelse och vägar mm. men denna faktor är då alltid värmande, d.v.s. temperaturen visar med tiden ett för högt värde. Så är det i flera grava fall för ex SMHI/SVT exempel, vilket också finns att hitta på bilder via nätet för flera av mätstationerna. Och som SMHI valt att ej korrigera för, men med en liten kommentar:

Ett par exempel:


Göteborg https://www.google.com/maps/@57.715585,11.9926565,3a,75y,276.86h,87.31t/data=!3m6!1e1!3m4!1s2J2RdAvMU9gijn3z9CBSFQ!2e0!7i13312!8i6656


Falun:

https://drive.google.com/open?id=1d-3UNyJP8K0aRaIjConHCHgmKTmJm-M6


Också detta erkänner man nu öppet, dock utan att verka förstå vad det är man säger:

https://www.nyteknik.se/energi/okad-energikonsumtion-gor-stader-till-varmeoar-6985190#comment-4769237362


Frågan är hur mycket det påverkar men enl forskarna mycket.

Det ifrågasätter även de 0,2 gr. höjning sedan 1940, sannolikt mera, vilket i och för sig inte spelar någon roll för den vetenskapliga granskningen och slutledningen.


Mats Rosengren, som är en av "sveriges Tony Heller", dvs fakta och statistikgranskare, har ägnat lång tid åt data och statistikstudier och beskriver dessa fakta kring temperaturunderlag rel enkelt och tydligt på


https://klimatupplysningen.se/temperaturstatistik-vad-ar-det-egentligen/


där det således även framgår hur begränsat underlag som finns av statistik för temperaturdata historiskt för en stor del av jordklotet.Vetenskap, vad är det?


De flesta, inte alla, politiker, journalister och många andra vet inte vad vetenskap är och hur hur sådan skall bedrivas:


"Vetenskap som verksamhet beskrivs som ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område. Inom bland annat naturvetenskap betonas att vetenskap måste vara objektiv och ickepolitisk samt ge generaliserbara predikteringar och kartlägga strukturer, och större tilltro sätts till empiriska data än mänsklig tolkning.

Den vetenskapliga metoden innebär att hypoteser ska testas mot iakttagelser och att hypotesen skall förkastas eller revideras om överensstämmelse saknas. Datormodeller är en sorts hypoteser. Man talar om validering eller dess motsats, falsifiering när man jämför med iakttagelser......." (Wikipedia och NE, Nationalencyclopedin)


Var och en kan sannolikt med detta som grund förstå att dagens slutsatser, modeller och hypoteser är just falsifierad vetenskap, som för länge sedan borde varit undanröjda som argument i vetenskapliga studier.


Vad orsakar det vetenskapliga haveriet?


Förutom den multimiljardindustri som klimatfalsarierna gett upphov till och som gör hela processen "självgående åt fel håll" genom mänskliga tillkortakommanden, maktbegär och girighet är, menar jag, huvudanledningen till alla ovetenskapliga slutsatser det ovetenskapliga urvalet av data och vilka tidsperioder man väljer för att styrka sina teorier, ex inom FN/IPCC.

Man väljer att studera perioden efter ca 1970 (s.k. cherrypicking). Man säger sig göra detta för att det var då man fick tillgång till satellitdata.


Och man gör det med stöd av s.k. klimatmodeller, d.v.s. gissningar ang framtida klimat. Klimatet som faktiskt enl. IPCC själva är ett kaotiskt och icke förutsägbart system.


Trots att termometrar enl. ovan i många stycken ger ett mycket tillförlitligare underlag för temperaturstudier i marknivå och under avsevärt mycket längre tid.


Och trots att även temperaturdata från satelliter inte validerar de s.k. klimatmodellerna utan falsifierar desamma.Att luta sig mot statistik enbart från ca 1970 är lika galet som att dra slutsatser av enskilda somrar eller vintrar eller annan data utan historisk förankring.

Naturligtvis vet alla seriösa vetenskapsmän detta, men då teorierna ö.h.t. inte skulle gå att framföra annars är detta lösningen, och att man väljer just denna period beror såklart att vi hade ett historiskt lågt läge i temperaturen på 1970-talet som ni kan ana av SMHI data ovan, då f.ö.samma modeller spådde en kommande istid!


Att inte detta bedrägeri uppdagas mera allmänt kan tyckas än märkligare, men beror sannolikt, enl. mig, på att journalister och politiker bestämt att FN´s/IPCC´s politiskt styrda s.k. vetenskap är den enda giltiga. Någon debatt och ifrågasättande som är hela grunden i både vetenskap och journalistik är inte tillämpligt i detta fall, och censur och förhindrande av allsidig belysning är helt legitim i detta fall. Den stora kår av forskare som ej drar politiskt korrekta slutsatser skall således inte räknas in eller få framföra sin vetenskapligt granskade forskning. Fullständigt vidrigt enligt vetenskapligt synsätt, men inte här.


Att hävda att ökning från 3 till 4 ppm i atmosfären skulle stjälpa eller förändra klimatet är lika otänkbart för mig som att hävda att ett dammkorn i en ishall skulle vara farligt eller styrande. Eller något som går att styrka med fakta. Och då bör man känna till att vatten som ingår i luftmassan och är en mycket kraftigare växthusgas ligger på flera procent i absoluta tal (inte ppm- parts per million) och 80 till nära 100 procent i relativ fuktighet i moln och dimma.


Däremot har vetenskapen bevisat, och t.o.m. FN erkänt, de stora fördelar denna ökning haft för växtligheten på vår jord, och därmed chanserna att föda en ökande befolkning, men sådant är inte heller en parameter i redovisningen av klimatfaktorer.


Min utgångspunkt är precis som prof. Anna Wåhlin, att sannolikheten är mycket större att vi efter hand fortsätter mot ett kallare klimat än ett (påstått skadligt) varmare, därför att fakta saknas för att påstå något annat och historisk utveckling visat på denna risk som den dominerande. Och blir det lyckligtvis inte kallare inom några år eller mer vet vi hur som helst med säkerhet att CO2 och växthusgaser alstrade av människan EJ är orsak till denna utveckling. Såvida inte ny, vetenskapligt korrekta forskningsresultat och naturens utveckling kommer att visa något annat, och det finns inga som helst belägg för.


Justeringar/förfalskningar


Ju mera fakta som redovisas desto tydligare visar verkligheten detta för oss bara vi vill studera frågan med öppna ögon. Och trots att bluffen redan är avslöjad väljer de flesta forskare, politiker och journalister att titta åt andra hållet, och fortsätter använda data som anpassats till modeller, och inte tvärt om, som borde vara det vetenskapliga sättet att angripa teorierna. Och det är inga enstaka "justeringar". Man häpnar:


https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/climategate


Och det finns gott om forskare som påvisat klara förfalskningar, ex. prof. Wibjörn Karlén med ett av exemplen, Reykjavik,


Och vidare från prof. Karlén ang Syd-Afrika, vilket är en ev att fåtal stationer för Afrika historiskt och som därmed gör de estimerade (uppskattade) världena än mer verklighetsfrämmande:
(http://www.geoclimate.se/)


och som här beskrivs lite noggrannare av danske klimatforskaren prof. Ole Humlum:


https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/climategate-2


Helt nyligen (jan 2020) nådde det mig dessutom att NASA indirekt erkänt sitt bedrägeri ang Island, enl statistik på ett flertal platser, genom att återställa ursprungliga data efter mer än 10 år, varför det vetenskapliga haveriet i praktiken är bevisat. Liksom i fallet med Nya Zeeland mm nedan. Således ett väl spritt falsarium.

https://www.youtube.com/watch?v=xMc1o2tUBds&feature=youtu.be&fbclid=IwAR31-ttfrIEUVKnepS1KXPtuAxv_LMF2a5PKL1sFaRnlvrOjYBaQqoT3KB0


Professor Humlum fortsätter granska förfalskningarna fortsatt och de dyker upp på alla upptänkliga ställen där man trodde fakta borde vara fakta från verkligheten, men inte så:

https://klimatsans.com/2021/06/28/notoriskt-fusk-med-data/?fbclid=IwAR3M3SJIYS-5WCsJFmZdzhVNLjycr8Nb9709Ux1KHxGbVpQhCvLKvkSiwNYEtt annat exempel ur den digra högen, en annan forskare som inte gillar bedrägeriet med detta lurendrejeriförsök (Palma de Mallorca) som beskrivs på:

https://www.youtube.com/watch?v=uR8X2UhS0Fk

Prof. Dr. em. Friedrich-Karl Ewert ( NOAA, efter ca 15 min)


Och ett exempel från New Zeeland hämtat från professor Gösta Pettersson eminenta skrift sid 164 och vidare, där materialet hämtats från National Institute of Water and Atmospheric Research (NIWA)


https://drive.google.com/open?id=1YfCIkYb6rYd-e7YN2V9vWLTfpZNXoNgvNya exempel dyker med jämna mellanrum, och nyligen detta exempel där mönstret är det vanliga, dvs man kallar förfalskningar för justeringar:


https://climatechangedispatch.com/data-tampering-nasa-giss-changes-cooling-to-warming-alters-southeast-data/?fbclid=IwAR2txedsNCHutHUkNjqqNbWRYOV6c4FbtYrI_fHTi3OV1I9UUmmVXV7OIEkOch de fortsätter att dyka upp och avslöjas. Man drar sig inte för något i detta bedrägeri:


https://notrickszone.com/2021/04/06/nasa-giss-keeps-warming-the-data-and-mysteriously-comes-out-with-104-new-stations-going-back-to-1882/


https://www.youtube.com/watch?v=3tuqaPhiXX8


https://wattsupwiththat.com/2021/12/09/__trashed-10/


https://newtube.app/TonyHeller/q3Wc5H5


Övrigt


Det finns många fler tydliga fakta att redovisa och mycket att föra i ljuset av vanskapt s.k. vetenskap, statistik och argumentation. Dessvärre. En av de som under längst tid och noggrannast granskat statistik och argument i frågan är som sagt Tony Heller i USA och var och en som vill lyssna till hans slutsatser och erfarenheter kan göra det via en sökning på Youtube med en uppsjö av mycket avslöjande material.


Ex: Climatologists Vs Science

https://www.youtube.com/watch?v=OxY_5w3b1XE


The Superbowl Of Data Tampering

https://www.youtube.com/watch?v=hElTSfQEdsk


World's Second Worst Scientist?

https://www.youtube.com/watch?v=KTxP488GhyY


My Gift To Climate Alarmists

https://www.youtube.com/watch?v=rvrsA0XlYGg


NASA Recycling 60 Year Old Climate Superstition

https://realclimatescience.com/2019/11/new-video-nasa-recycling-60-year-old-climate-superstition/


Arctic Ice Refuses To Melt As Ordered

https://www.youtube.com/watch?v=vwUhJaQVi-M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR17srEwTU6_9_4s8nh0qfxyYhtn2_9e6aFJEPMhhDFXKor7afyad_FH0vU


Några belysande bilder från hans faktasamling är ex. dessa avslutande bilder här under (längst ner)


Fundera en stund vilken grund politiker, journalister och de flesta s.k. experter har för sina teorier ang vår hotade framtid. Vad avser s.k. "klimatutsläpp".


Klimatforskningen är viktig och mycket intressant, men inte som politisk propaganda.


För mig är ovetenskapen och censuren i ex. denna fråga ett gigantiskt mycket större hot.


Alla som tycker det finns fog för skrönorna när vädret i perioder blir varmare bör också känna till att det faktiskt ingår i de normala cyklerna enl många forskare, dvs att vi nu ev ser en historiskt hög topp i klimatcyklerna innan återgång mot långsiktigt kallare klimat. Eller som prof. Wibjörn karlén uttrycker det i en artikel från 2007: – Vi ser att förändringarna tycks ske i 80-årsintervaller. Om en temperaturtopp nåddes 1940 kan vi förvänta oss att nästa topp kommer kring 2020

https://www.realtid.se/vaxthuseffekten-ar-en-myt


Den i mitt tycke bästa och mest lättillgängliga sammanfattningen av ledande klimatforskares argument i övrigt i frågan av det jag sett finns fortsatt på:

https://www.youtube.com/watch?v=oYhCQv5tNsQ&feature=youtu.be


I bokform, gratis via nätet, finns också ett par rel lättlästa publikationer:

Professor Gösta Petterssons bok (redan nämnd):

https://drive.google.com/open?id=1YfCIkYb6rYd-e7YN2V9vWLTfpZNXoNgv


samt Staffan Mörners :

https://klimathotet.com/


10 090 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page