top of page
  • Skribentens bildAlvar Nurre Nyrén

Mina klimatmodeller 15

210901

Utfallet av augusti månads satellitmätningar från UAH blev en mindre nedgång till +0,17 från +0,20.


(klicka i bild för större format)Inte så mycket hände denna månad, även om det kan ha varit ganska stora svängningar under perioden, ex på dagsbasis. Jag skall därför sticka emellan med ett lite utvidgat resonemang ang tekniska analyser och slutledningar enl dessa som måhända kan vara riktigt intressant för fler än mig.

En del av den tekniska analysen består av utvecklingen i ”höjdled”, dvs storleken uppåt och neråt av olika delvågor.

En annan del är hur utvecklingen skett sidledes, dvs hur lång tid olika delar tar på sig att utvecklas.

Andra är är olika formationer, snabbheten/lutningen i utvecklingarna osv.

Eftersom naturliga utvecklingar nästan alltid upprepar sig med nästan kuslig precission enl rel få alternativ.

Jag har i bifogat diagram angett olika tidsintervall, baserat på utstickande toppar och bottnar (s.k. pivotpunkter) enl UAH-mätningarna. Även dessa tidsstudier kan göras hur enkla eller invecklade som helst, men jag tror intresserade kan ana intressanta samband som upprepas eller återkommer. ibland helt exakt och ibland mycket nära. Ex från botten till topp och från toppen till nästa botten, mellan två bottnar eller två toppar, eller mellan andra delar av de tydligare vågperioderna. Lite gyttrigt kanske, men det bör gå att urskilja ung hur man kan resonera och jämföra med tidsstudier på lite olika sätt.


Och ibland utan att man kan upptäcka vettiga och tydliga samband. I denna serie av rel korta tidshorisonter kan man ev i ett senare skede upptäcka att de får sin förklaring eller upprepning.

En viktig del, eller snarare den viktigaste delen, i dessa Elliott-analyser är de sk ”FIB-talen” jag nämnt, härstammande från en matematiker, Fibonacci, en italienare som levde i Pisa ca 1180-1250 e.kr.

Talserien är logiskt uppbyggd genom att nästa tal är summan av de två föregående:

1-1-2-3-5-8-13-21-34-55-89- 144 - 233 osv.

Till detta kommer också de mycket viktiga relationerna , kvoten eller produkten, mellan dessa tal, ex de ni kan se i mina diagram. I korthet är de viktigaste för mig 0,236 - 0,382 - 0,5 - 0,618 - 1,0 - 1,275 - 1,382 – 1,5 - 1,618 - 2,0 – 2,618 resp 4,25, men man kan säga att alla relationer härledda från de sk FIB-talen kan vara av intresse.

Vill man krångla till det ytterligare kan man även blanda in de s.k. Gann-teorierna ang utvecklingar och tal, men det tror jag blir för mycket av det goda, och är heller inte mina favoriter att använda och är mera tydligt relaterade till specifikt börssammanhang.

Mycket finns naturligtvis att läsa även om dessa via nätet, ex

https://help.eaglesmarkets.com/hc/sv/articles/900002073443-Hur-anv%C3%A4nder-man-Gann-s-cykelteori-

Jag har försökt att tydliggöra en del intressanta intervall i diagrammet nedan genom några färgade ringar, där den som jag nämnt senaste rel naturliga cykeln upprepade sig som förväntat, precis som de gjort vid flera tidigare vågutbredningar. Eller multipler osv. Förväntat därför att cykler ofta upprepar sig på olika sätt. Varje intervall jag noterat i bilden startar vid en siffra och slutar vid strecket horisontellt framåt, framför 1,000 (antal månader enl UAH). (Fortsättning nedanför bilden)Störst vikt lägger man som sagt oftast vid de tydligaste relationerna enl ovan, tydligare toppar och bottnar, och ett sådant tydligt och viktigt samband finns mellan botten 198409 till toppen 201602 som är de båda ytterlägena i denna dataserie.
Detta intervall är 377 månader!

Varför är det intressant? Jo, för att 377 är ett sk FIB-tal, nästa i talserien ovan, dvs summan av 144 och 233. Häpp!

Det kan tyckas lite långsökt, och framtiden får utvisa om det har bäring som ett intervall av betydelse, men just nu lutar det mesta åt att detta intervall mellan sept 1984 och den hittils högsta toppen i UAH mätserie feb 2016 är just en större delvåg i den globala klimatutvecklingen. Och i så fall potentiellt avslutande, innan utveckling neråt åter tar vid lite tydligare, även om vi inte kan ”utesluta” nya ”större perioder” sidledes så länge botten från 1984 håller (eller något lägre enl tidigare rader).

Vad det skulle ha för inverkan på framtida utvecklingar tidsmässigt, om det skulle vara just en hel längre fas i utvecklingen, efter 2016 skall jag återkomma till i så fall, men reaktioner hänförliga till denna bör i så fall vara av intresse.

Vidare har jag i bilden överst markerat en ML-korridor (högaffel) jag visat vid något tillfälle men inte nämnt något om. Det har jag inte gjort därför att reaktionerna man tydligast kan urskilja varit från en något annorlunda/tidigare ML-korridor från den tidigare tydliga bottennoteringen, vilket är av betydelse i analyser.

Det ger den intressanta effekten att vändningen upp senast, i april i år, skedde exakt vid bottentrenden på denna ML-kanal, varför man kan säga att den långsiktiga upptrenden trots allt lever ett tag till.

Och i förlängningen skulle ett ev brott neråt genom denna bottentrend (innan högre värde än 2016) vara en ytterligare allvarlig indikation att den långsiktiga rörelsen upp sedan 1984 och ev tidigare sedan 1850 är över sedan 2016.

Flera olika cykler har ofta inverkan var för sig och ger tydliga utslag, som de tidigare jag beskrivit och ritat, så detta är ytterligare en faktor att beakta, men kanske den viktigaste enl de senaste månadernas utveckling?

Dels pga denna rel tydliga ML-kanal, men minst lika mycket för att toppen hittils infann sig vid just 377 månader sedan botten 1984.

Vi vet inte om det globalt var en lågpunkt just 1984 (ev slutet på en lång fas sedan ca 1940, i utvecklingen sedan 1850 eller tidigare). UAH satellitmätningar startade ju i slutet på 1978. Men MYCKET talar för det just nu.

Man kan säga att analyser generellt blir säkrare ju längre dataserier som finns tillgängliga och ju finmaskigt uppdaterade de är, samt ju större ”naturlig och oberoende/opåverkbar” mängd data som ger underlaget. Större aktier med många aktörer och index ger således ”säkrare” analyser i börssammanhang. Och, omvänt, mindre risk.

Jag kan mycket väl förstå att många som läser detta är skeptiska till slika magiska metoder och nästan övernaturliga skeenden, men för mig som sysslat med detta ”dag och natt” i mer än 25 år när det gäller börsen, och flera andra sammanhang, är det helt övertygande teorier som jag kan se falla på plats snart sagt varje stund och tillfälle. Allt från minuter till timmar, och vidare till månader och år. Inte alltid glasklara förrän efteråt, men ändå.

Att det fungerar väl på aktier kanske en del kan tro på, men jag kan försäkra att det gäller även såpass sammansatta instrument som valutor och branscher (råvaror, banker t.ex där finanskrisen kunde förutses långt innan den visat sig, och ang valutor och valutakorgar, ex dollar/USD starka fall jan-17 och mars-20 som var förväntade enl dessa teorier) , ja allt som är massbeteenden/masspsykologi och naturliga utvecklingar. Det är fortfarande lite av magi för mig som jag fortsatt förundras över. Och som finns beskrivet och kan hittas på många ställen i naturens gåtfulla värld och har i vissa delar använts i årtusenden.

Kort sagt, så gäller senaste botten och ML-kanalen resp 240/250 (motsv +0,40 resp 0,50 C) som nästa större avgörande tecken när det kommer att inträffa inom rel kort tid, några månader. Vi rör oss inom en avsmalnande kilformation i det avseendet som kommer att ge oss mera indikationer när temperaturkurvan snart bryter sig ut åt något håll.

284 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page